The newest shinkansen E6 series, since march 2013, Tôhoku & Akita shinkansen lines.